Zasady rejestracji

Regulamin projektu Wygrywaj Wolontariat zwany dalej “Regulaminem”

§1
Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzenia projektu pod nazwą Wygrywaj Wolontariat (zwany dalej “Projektem”).
 2. Organizatorem Projektu jest Fundacja Pracowni Nauki i Przygody z siedzibą w Warszawie (01-644), ul. Rymkiewicza 19A, wpisana do XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252525561 (zwana dalej “Organizatorem”)
 3. Projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 w ramach priorytetu 4. Silne organizacje pozarządowe, Cel szczegółowy P FIO 2014-2020 Wzmocnienie potencjału III sektora w kierunku 1. Zwiększanie kompetencji organizacji obywatelskich w sferze 27) promocja i organizacja wolontariatu.
 4. Projekt jest wydarzeniem o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do organizacji pozarządowych posiadającym koordynatorów i koordynatorki wolontariatu, działających z przynajmniej 6 wolontariuszami (zwanych dalej “Uczestnikami”).
 5. Celem Projektu jest:
  1. wzmocnienie potencjału organizacji obywatelskich poprzez propagowanie i zwiększanie wiedzy o konkretnych kompetencjach, których nabywają ich wolontariusze podczas realizacji wolontariatu.
  2. umacnianie pozytywnego wizerunku wolontariatu jako aktywności rozwojowej, przynoszącej korzyści zaangażowanym wolontariuszom
 6. Dzięki udziałowi w Projekcie Uczestnicy otrzymują:
  1. Narzędzie w formie gry “Wygrywaj Wolontariat” (w wersji fizycznej lub do samodzielnego wydruku), będącą narzędziem do pogłębiania świadomości nabywanych kompetencji, które wolontariusze i wolontariuszki zdobywają podczas realizacji wolontariatu (zwane dalej “Grą”).
  2. Materiały wideo wspomagające korzystanie z Gry publikowane w formie filmów w serwisie YouTube
  3. Dostęp do zamkniętej grupy w serwisie Facebook, tworzącej społeczność Uczestników
 7. Udział w Projekcie polega na wykorzystaniu Gry do pogłębienia świadomości wolontariuszy oraz Uczestnika o kompetencjach nabywanych w wolontariacie organizacji Uczestnika poprzez przeprowadzenie co najmniej 2 rozgrywek z wolontariuszami współpracującymi z organizacją na zasadzie wolontariatu wraz z wypełnieniem formularza podsumowującego rozgrywkę dostępnego na stronie https://wygrywajwolontariat.pl/.
 8. Zgłoszenie do Projektu odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.
 9. Na podstawie wypełnionego formularza i weryfikacji kryteriów, Organizator kwalifikuje 400 Uczestników, którzy otrzymają fizyczny egzemplarz Gry wraz z instrukcją prowadzenia rozgrywek. Pozostali Uczestnicy otrzymają dostęp do pliku umożliwiającego samodzielne wydrukowanie Gry na użytek organizacji. Dzięki grze, koordynatorki, liderzy lub organizatorzy wolontariatu zyskają nowoczesne narzędzie do udoskonalenia programów wolontariackich oraz wzmocniony zostanie profesjonalny wizerunek wolontariatu.
 10. Wypełnione formularze podsumowujące rozgrywki dodane przez Uczestników, posłużą do powstania raportu o kompetencjach nabywanych poprzez udział w wolontariacie, który otrzymają wszyscy Uczestnicy. Dzięki temu zwiększy się wiedza organizacji pozarządowych o tym jakie kompetencje rozwijane są dzięki ich programom wolontariackim.
 11. Uczestnik zakwalifikowany do Projektu zobowiązuje się do:
  1. elektronicznego potwierdzenia otrzymania gry poprzez stronę www do 7 dni od otrzymania egzemplarza
  2. rozegranie 2 rozgrywek z wolontariuszami oraz wypełnienia elektronicznego formularza po przeprowadzonych rozgrywkach poprzez stronę www nie później niż do 29.11.2020r.
  3. partycypacji w ewaluacji Projektu poprzez wypełnienie ankiety ewaluacyjnej do 29.11.2020r.
 12. Wybrani Uczestnicy mogą zostać poproszeni o wzięcie udziału w testach gry, umożliwiających doskonalenie narzędzia i dopasowanie go do potrzeb organizacji pozarządowych.
 13. Uczestnicy, którzy wypełnią wszystkie zobowiązania, po zakończeniu otrzymają certyfikat dla organizacji, potwierdzający jej udział w Projekcie.
 14. Regulamin stanowi podstawę organizacji Projektu oraz określa prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników.

§2
Warunki uczestnictwa

 1. W Projekcie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy w organizacjach pozarządowych pełnią funkcję koordynatorki/ra, organizatorki/tora, liderki/ra działań z wolontariuszami oraz ich organizacja realizuje wolontariat z przynajmniej 6 wolontariuszami.
 2. Do otrzymania fizycznego egzemplarza gry będą kwalifikowane w pierwszej kolejności organizacje posiadające budżet na rozwój wolontariuszy poniżej 100 tys.
 3. W Projekcie może wziąć udział więcej niż jedna osoba z danej organizacji.
 4. Udział w Projekcie jest bezpłatny
 5. Zgłoszenia przyjmowane są do 23.11.2020r.
 6. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu naboru do udziału w Konkursie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

§3
Dane osobowe

 1. Warunkiem udziału w Projekcie jest wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego (zwanego dalej “Formularzem”) oraz wyrażenie przez Uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatora podanych w Formularzu danych osobowych - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 2. Podane w Formularzu dane przetwarzane będą wyłącznie dla celów organizacji i przeprowadzenia Projektu, w szczególności komunikacji z Uczestnikami i przesłania Gry na wskazany adres.
 3. Uczestnik zgłaszający się do Projektu jest zobowiązany podać wszystkie informacje, jakie wymagane są w Formularzu
 4. Dane osobowe będą administrowane i przetwarzane przez Organizatora, którego adres i siedziba zostały wskazane w § 1 Regulaminu. Kontakt do Organizatora oraz osoby pełniącej u administratora obowiązki inspektora ochrony danych: agnieszka.kedziorek@naukaprzygoda.edu.pl
 5. Dane osobowe przetwarzane będą od dnia przesłania Formularza zgłoszeniowego przez okres niezbędny do zrealizowania wszystkich działań związanych z Projektem, przy czym nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych z uwagi na fakt, że podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych.

§4
Przebieg Projektu

 1. Projekt realizowany jest w 3 poniżej opisanych etapach:
  1. I etap: Kwalifikacja do udziału w Projekcie poprzez rejestrację Uczestników. Rejestracja prowadzona będzie do 23.11.2020 r. i polega na wypełnieniu i przesłaniu do Organizatora Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://wygrywajwolontariat.pl/. Po wysłaniu Formularza Uczestnik otrzyma e-mail z informacją o zakwalifikowaniu do Projektu lub odrzuceniu zgłoszenia Uczestnika.
  2. II etap: Badanie działania Gry w organizacjach Uczestników.
   1. Gra zostanie udostępniona Uczestnikom w formie do samodzielnego wydruku na stronie https://wygrywajwolontariat.pl// lub/oraz przesłana w formie fizycznej.
   2. Od tego momentu Uczestnicy będą mogli dodawać raporty z rozgrywek do systemu raportowania dostępnego na stronie https://wygrywajwolontariat.pl/.
   3. Raportowanie będzie dostępne dla Uczestników do 30.11.2020 r.
  3. III etap: Ewaluacja Projektu, podczas której Uczestnicy zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, a następnie otrzymają certyfikat ukończenia Projektu. Raport ewaluacyjny i certyfikaty zostaną przesłane do Uczestników do 15.12.2020 r.

§5
Postanowienia końcowe

 1. Bieżące informacje dotyczące Projektu publikowane są na stronie internetowej Projektu https://wygrywajwolontariat.pl/, na stronie Projektu na Facebook https://www.facebook.com/Wygrywaj-Wolontariat-106161844451605 oraz w grupie Uczestników Projektu na Facebook https://www.facebook.com/groups/1568170833356379/
 2. Wszelką korespondencję elektroniczną związaną z Projektem należy kierować na adres: wiktoria.jasinska@naukaprzygoda.edu.pl
  Telefon kontaktowy do Organizatora: +48 881 047 545
 3. Przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszenia uczestnictwa w Projekcie jest jednoznaczne z pełną akceptacją postanowień Regulaminu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej, w szczególności w przypadku odwołania lub zmiany terminów przeprowadzania Projektu. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników Projektu na stronie internetowej wskazanej w ust. 1.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. Spory związane z realizacją Projektu rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.
 8. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, jak również na stronie internetowej https://wygrywajwolontariat.pl/
 9. Poprzez organizacje w projekcie rozumie się min. 6 wolontariuszy posiadających koordynatora wolontariatu.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) korzystający informuje, iż:

 1. Administrator danych osobowych - art. 13 ust. 1 lit. a) RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Pracownia Nauki i Przygody
 2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania - art. 13 ust. 1 lit. c) RODO Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  • przeprowadzenia rekrutacji do projektu Wygrywaj Wolontariat – na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
  • przesłania Gry na adres podany w formularzu zgłoszeniowym - na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
  • nawiązania kontaktu przez osoby kierujące Projektem na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
  • w przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora.
 3. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych - art. 13 ust. 1 lit. e) RODO Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: pracownikom, współpracownikom, członkom, wolontariuszom i koordynatorom wolontariatu w fundacji, posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wolontariuszy w związku z wykonywaniem obowiązków, dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla fundacji (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych), podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej - art. 13 ust. 1 lit. f) RODO Fundacja nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein). Fundacja może przekazywać dane osobowe organizacjom z którymi realizowane są wspólne projekty międzynarodowe.
 5. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane - art. 13 ust. 2 lit. a) RODO Fundacja będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe do czasu zakończenia Projektu, a także po jego zakończeniu w celach związanych z dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem Projektu lub wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 6. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane - art. 13 ust. 2 lit. b) i c) RODO Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. W przypadku wyrażenia zgody jest możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - art. 13 ust. 2 lit. d) RODO Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Obowiązek podania danych - art. 13 ust. 2 lit. e) RODO Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w procesie rekrutacji oraz realizacji wolontariatu. Niepodanie danych niezbędnych dla zawarcia i wykonania porozumienia może być przyczyną odmowy przyjęcia na wolontariat. 9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji - art. 13 ust. 2 lit. f) RODO Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.